برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

دسته بندی این مطلب: حسابداری
با ما همراه باشید با موضوع برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد

چكیده................................................................................................ 18

مقدمه...................................................................................................... 20

پیشینه تحقیق................................................................................ 22

فرضیه های تحقیق...................................................................................... 25

روش شناختی تحقیق........................................................................ 26

چگونگی آزمون فرضیه ها..................................................... 26

آزمونهای رابطه اندازه گیری های مختلف سود با بازده (آزمون فرضیه اول).......... 26

آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار سهام(آزمون فرضیه دوم )........... 27

آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(آزمون فرضیه سوم ) 28

مكان و دوره زمانی تحقیق.......................................... 29

انتخاب شركت های نمونه......................................................... 29

منبع اطلاعات........................................................................................... 29

نتایج فرضیه های تحقیق............................................................................ 30

نتایج آزمون فرضیه اول.................................................................................. 30

نتایج آزمون فرضیه دوم.................................................................................. 31

نتایج آزمون فرضیه سوم...................................................................... 33

نتیجه گیری............................................................................................... 35

پیشنهادها برای تحقیقات آینده.......................................................... 35

مدل اول............................................................................................ 38

مدل دوم.................................................................................................... 38

مدل سوم...................................................................................... 39

مدل چهارم.............................................................................................. 39

مدل پنجم....................................................................... 41

مدل ششم................................................................ 41

فرضیه چهارم................................................................................... 41

منابع............................................................................................................. 42

شركت : شواهد وجود اثر مقیاسچكیده

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه سود جامع برای ارزیابی عملكرد شركت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد كه داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد كه نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس عملكرد شركت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

واژه های كلیدی: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملكرد، اثر مقیاس

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal

University of Isfahan.

Vol.17 No.3 2005

1-

Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect

A. Saeedi Velashani * Ph.D.

M. Dastgir ** Ph.D.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group) i.e. firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance although some inconsistencies are observed.

Keywords: Net income Comprehensive income Performance evaluation

مقدمه

صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یك واحد تجاری همیشه یكی از چالشهای پیش روی تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملكرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت كمك به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مكمل است كه محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

كارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است كه در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعكس می كند. یكی از انواع اطلاعات اقتصادی كه برای افزایش كارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی كه تعیین مكان ارایه اطلاعات اقتصادی مشكل است یا در بین شركت ها بنحو یكنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا كنند و كارایی كاهش می یابد ( اسمیت و ریتر[1]، 1996 ). این مشكل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد كه مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعكاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة 6[2] سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یك واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالكین یا سود سهام پرداختی به آنها در یك دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملكرد شركت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم كردن واحدهای تجاری به انعكاس مشخص و بارز برخی عناصر عملكرد مالی است تا به درك استفاده كنندگان صورت های مالی از عملكرد مالی واحد تجاری طی یك دوره كمك كند و مبنایی برای ارزیابی عملكرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یك صورت مالی اساسی باید كل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را كه قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفكیك اجزای تشكیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه كلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یك دوره ی مالی است. تمركز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعكس نمی شود كه بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این كه برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده كنندگان صورت های مالی، آگاهی از كلیه جنبه های عملكرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است كلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه كه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یك صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا كاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملكرد شركت بر مبنای بازده انعكاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو[3] (1994) است). همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. موضوع مهمی كه در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس[4] است. لو[5] (1989) استدلال می كند كه R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است كه از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همكاران[6] (1999) نشان می دهد كه برخی از تفاوت های بین R2بسیار پایین در رگرسیون هایی كه متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی كه مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده كه به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید.

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در كشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد.

پیشینه تحقیق

بیانیه شمارة 130 استانداردهای حسابداری مالی امریكا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره 6 به دنبال یك بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه 1930 تا كنون یكی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در كتاب پیزنل و بریف[7](1996) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول كلی سود و عملكرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندكی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است.

هرست و هاپكینز[8] (1998) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در بارة قیمت سهام بررسی كردند و دریافتند كه با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شركت افزایش می یابد.

اشمیت[9] (1999) سود چند شركت بزرگ آمریكایی را برای سال 1996 میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه كرد. نتایج این محاسبه نشان داد كه تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شركت های بزرگ، سود جامع 15 شركت كمتر از سود خالص و سود جامع 9 شركت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده كرد كه بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شركتها كم تر از از سود خالص آنها بود.

دالیوال و همكارانش[10] (1999) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعكاس عملكرد شركت ارزیابی كردند. نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینكه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نكرد. همچنین مشاهده نكردند كه سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می كند. آنان در نهایت نتیجه گیری كردند كه برای بهبود توانایی سود جامع برای انعكاس عملكرد شركت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأكید كند كه با عملیات شركت رابطه نزدیكی دارند.

مینز و مك دانیل[11] (2000) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشكال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی كردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد كه شكل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درك اطلاعات سود و زیان جامع توسط كاربران آن ندارد.

كاهان و همكاران[12] (2000) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول كلی سود كه با ارزشگذاری سهام مربوط است و كار اولسن[13] ( 1995) كه نشان داد ارزش شركت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم كردند. آنان دریافتند كه ارزش اطلاعاتی تك تك سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد كه بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در كل نتایج نشان داد كه صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی كند.

بامونسیری و ویگینز[14] (2001) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملكرد مالی 100 شركت استاندارد و پور[15] در طی سالهای مالی 1999-1997 میلادی ارزیابی

* Assistant Professor of Accounting Islamic Azad University Mobarakeh Branch

** Assistant Professor of Accounting Shahid Chamran University

1. Smith P.A. and C.L. Reither

2. Financial Accounting Standard Board

1. Dechow P. M

2. Scale Effect

3. Lev B.

1. Brown Stephen Kin Lo Thomas Lys

2. Peasnell K. V. and R. P. Brief

3. Hirst D. Eric and Patrick E. Hopkins

1. Richard J. Schmidt

2. Dhaliwal Dan K.R. Subramanyam and Robert Trezevant

3. Maines L. and L. McDaniel

4. Cahan Steve F. Stephen M. Courtenay Paul L. Gron Wollere and David R. Upton

1. Ohlson J. A.

2. Bhamornsiri Sak and Casper Wiggins

3. Standard & Poors

  • توزیع درآمد خالص بانک

  • (vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید. (c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت

  • (vii) توزیع درآمد خالص بانک

  • (vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید. (c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق دست برتری 25 صفحه

  • فصل دوم پایان نامه دست برتری,مبانی نظری دست برتری,پیشینه تحقیق دست برتری,پیشینه داخلی دست برتری,پیشینه خارجی دست برتری,پیشینه پژوهش دست برتری,پیشینه نظری دست برتری,ادبیات نظری دست برتری,چارچوب نظری دست برتری

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دست برتری

  • فصل دوم پایان نامه دست برتری,مبانی نظری دست برتری,پیشینه تحقیق دست برتری,پیشینه داخلی دست برتری,پیشینه خارجی دست برتری,پیشینه پژوهش دست برتری,پیشینه نظری دست برتری,ادبیات نظری دست برتری,چارچوب نظری دست برتری